Ga verder naar de inhoud
We zijn tijdelijk minder bereikbaar

Bedankt voor je bezoek aan onze website.

Jammer genoeg kunnen we je tijdelijk niet te woord staan via e-mail of de telefoon. Dit omwille van onze personeelsbezetting. Je vindt op deze site intussen wel heel wat informatie om up-to-date te blijven met het zakelijk beheer van je vzw.

Dankjewel voor je begrip.

Hoe ontbind je een vzw?

Wanneer je je vzw wilt stopzetten, moet je de vzw officieel ontbinden. Hoe je eraan begint en welke stappen je moet volgen, lees je hier.

Waarom en wanneer ontbinden?

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om je vzw stop te zetten.

Vrijwillige ontbinding

Het kan ten eerste een keuze zijn, waarbij de Algemene Vergadering tot ontbinding beslist, bijv.:

 • wanneer je vzw door een andere vzw wordt overgenomen
 • wanneer de financiering ontoereikend blijkt
 • wanneer je vzw haar doel heeft bereikt of het doel niet meer mogelijk is door een wijziging van de wetgeving
 • wanneer je wilt omschakelen naar een feitelijke vereniging
 • ...


Ontbinding van rechtswege

In een aantal gevallen wordt je vzw van rechtswege ontbonden (lees: automatisch), bijv.:

 • wanneer de einddatum van je vzw in zicht komt. Je kan een vzw immers voor bepaalde duur oprichten.
 • wanneer er een ontbindende voorwaarde in de statuten staat, die nu een feit is geworden (bijv. daling van het aantal leden onder een bepaald minimum).

Dan is er dus geen beslissing tot ontbinding nodig (door de Algemene Vergadering). Voor het overige is de procedure wel hetzelfde.


Gerechtelijke ontbinding

Soms kan je vzw gerechtelijk (lees: door een rechter) worden ontbonden, dat kan enkel:

 • wanneer je vzw niet in staat is haar verbintenissen na te komen: de activa zijn ontoereikend om de passiva te dekken, er is staking van betalingen, en/of geen enkele activiteit meer. In dat geval kan de vzw tegenwoordig echter ook failliet verklaard worden.
 • wanneer je vzw haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel gebruikt dan dat waarvoor zij is opgericht
 • wanneer je het verbod op winstuitkering aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het statutair belangeloos doel schendt
 • wanneer je in strijd handelt met het WVV of de openbare orde, of in ernstige mate in strijd handelt met je statuten
 • wanneer je de jaarrekening niet neerlegt, 7 maanden na de afsluiting van het boekjaar
 • wanneer je minder dan 2 leden telt. In de praktijk krijg je echter de tijd om je ledenaantal terug boven het minimum op te trekken.

De gerechtelijke ontbinding is voor veel rechters een laatste remedie, die niet zomaar uitgesproken wordt. Het wordt gezien als een sanctie en niet iets dat zomaar wordt gedaan.
Het kan via een dagvaarding op initiatief van de leden van de vereniging, elke belanghebbende derde, of het Openbaar Ministerie.
Een belanghebbende derde is iemand die kan aantonen dat hij een belang heeft bij de gerechtelijke ontbinding, bijv. bestuurders of iemand die begunstigd zou worden wanneer de goederen van de vzw vereffend worden.


Hieronder gaat het verder alleen over de stappen voor een vrijwillige ontbinding door een besluit van de Algemene Vergadering.

TIP: vrijwillige ontbinding en vereffening in 1 akte

Het voorstel tot ontbinding van je vzw moet in principe in 2/3e aanwezigheid en met 4/5e meerderheid van stemmen gebeuren, maar je kan op eenzelfde Algemene Vergadering (AV) in 1 akte zowel de vzw geldig ontbinden als vereffenen, als deze voorwaarden voldaan zijn:

 • er mag nog geen vereffenaar zijn aangeduid vooraf
 • je vzw heeft geen schulden (als er wel schulden zijn, kan de vereffening pas na de ontbinding)
 • alle leden van je vzw zijn aanwezig en/of vertegenwoordigd op de AV
 • er wordt unaniem tot ontbinding en vereffening besloten
 • de bestemming van het netto-actief is bepaald


Voldoe je niet aan die voorwaarden, dan moet je je vzw ontbinden volgens de stappen hieronder:

1. Beslissing tot ontbinding door de Algemene Vergadering

Alleen de Algemene Vergadering (AV) kan beslissen om tot ontbinding van de vzw over te gaan:

 • de AV wordt samengeroepen door het Bestuur op eigen initiatief of op vraag van minstens 1/5 van de leden (of een lager minimum, in de statuten vastgelegd)
 • het Bestuur vermeldt op de uitnodiging voor de AV uitdrukkelijk de ontbinding als agendapunt.
  Het Bestuur van 'andere dan kleine vzw’s' die verplicht een commissaris moeten aanstellen, moet een verslag opmaken dat bij de agenda wordt vermeld. In dat verslag wordt het voorstel tot ontbinding toegelicht en wordt een staat van activa en passiva toegevoegd die niet meer dan 3 maanden vóór de vergadering is afgesloten. De commissaris controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vereniging. Alle leden moeten een kopie van de staat en van de verslagen krijgen.
 • op de AV moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Haal je dat aanwezigheidsquorum niet, dan kan het Bestuur een 2de vergadering bijeenroepen. Die kan dan geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
  Opgelet: de 2de vergadering mag niet binnen 15 dagen na de 1ste plaatsvinden, de dag van verzending van de uitnodiging niet meegeteld.
  Voorbeeld: is de 1ste vergadering op dinsdag, dan kan de 2de ten vroegste plaatsvinden op de donderdag van de tweede week nadien.
 • het voorstel tot ontbinding van de vzw moet een meerderheid krijgen van minstens 4/5 van de stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen tellen mee als tegenstemmen.
  • Bijv.: 20 aanwezige/vertegenwoordigde stemmen -> er moeten minstens 16 voorstemmen zijn
  • Bijv.: 21 aanwezige/vertegenwoordigde stemmen -> er moeten minstens 17 voorstemmen zijn
 • de beslissing tot ontbinding moet je binnen de maand bekend maken bij de griffie:
  • formulier I: vul luik A en B in (onderteken B achteraan) en onderteken onderaan luik C. Leg in 3 exemplaren neer.
  • formulier II: luik A: 1° en 2° a / luik C: 6° en ondertekenen. Leg in 2 exemplaren neer.

Je kan de bekendmaking combineren met die van de andere beslissingen, al dan niet op dezelfde AV-vergadering genomen, zolang dat nog binnen de maand na de AV-beslissing is.

2. Bestemming van de overblijvende activa vastleggen

De bestemming van het overblijvende vermogen (activa na aanzuivering van de passiva) staat normaal in je statuten.

De AV kan de statutair vastgelegde bestemming echter nog veranderen mits dat duidelijk op de agenda wordt gezet, volgens de procedure van een statutenwijziging (dus met 2/3 aanwezigheid of vertegenwoordiging van de leden, en met 2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen).

Staat de bestemming niet in je statuten, of is de statutaire bestemming ondertussen niet meer mogelijk (bijv. omdat de vermelde organisatie niet meer bestaat), of staat ze er maar in algemene termen in, dan legt de AV de (concrete) bestemming vast volgens de procedure van een statutenwijziging (dus met 2/3 aanwezigheid of vertegenwoordiging van de leden, en met 2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen).

De bestemming moet hoe dan ook een belangeloze doelstelling zijn, bijvoorbeeld een andere vzw, een stichting of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (‘feitelijke vereniging’) met een gelijkaardig doel. Uitkering van de nettoactiva aan de leden, de bestuurders of aan een commerciële rechtspersoon is verboden.

Als noch de statuten, noch de AV de bestemming vastlegt, dan bepaalt (bepalen) de vereffenaar(s) ze in overeenstemming met het doel waarvoor de vereniging is opgericht. Tegen deze beslissing van de vereffenaar(s) kunnen leden, belanghebbende derden en het Openbaar Ministerie beroep aantekenen bij de rechtbank.

Als aan de overdracht een bepaalde last verbonden wordt (bijv. besteding aan een concreet doel), dan sluit men best een overeenkomst met de bestemmeling. Aanvaarding van de overdracht kan echter ook stilzwijgend.

Als er geen overblijvende activa zijn, moet je geen bestemming zoeken.

De beslissing over de bestemming moet je binnen de maand bekend maken bij de griffie:

 • formulier I: vul luiken A en B in (onderteken B achteraan) en onderteken luik C onderaan. Leg in 3 exemplaren neer.

Je kan het combineren met de andere beslissingen.

3. Benoeming van de vereffenaar(s), de vereffeningsvoorwaarden en -termijn

De AV stelt één of meer vereffenaars aan. In het laatste geval bepaal je als AV, tenzij de statuten het anders bepalen, best dat de vereffenaars alles in samenspraak (als ‘college’) moeten beslissen.

De keuze van vereffenaar is in principe vrij: de penningmeester en de boekhouder, een advocaat, een rechtspersoon, een andere vzw of een boekhoudkantoor bijvoorbeeld. Kijk na of je statuten voorwaarden opleggen.

De aanstelling kan op dezelfde vergadering waarin tot ontbinding wordt beslist. (Zie TIP onderaan).

De AV kan eventueel ook de termijn bepalen waarbinnen de schuldeisers aangifte moeten doen van hun schuldvordering, en de termijn waarbinnen de vereffenaar zijn opdracht moet volbrengen. Doet de AV dat niet, dan beslist de vereffenaar daarover.

De AV beslist over al deze punten ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden en met een gewone meerderheid van stemmen.

Je moet alle beslissingen binnen de maand bekend maken bij de griffie:

 • formulier I: vul luiken A en B in (onderteken B achteraan) en onderteken luik C onderaan. Leg in 3 exemplaren neer.
 • formulier II: luik A: 1° en 2° a / luik C: 3° en 6° en ondertekenen. Leg in 2 exemplaren neer.

Ook die bekendmaking kan je samen met de andere beslissingen neerleggen.

De vereffenaar neemt het bestuur van de vzw (‘vzw in vereffening’) over van het Bestuur.

Hij moet nagaan wat de activa en de passiva zijn van de vzw, op basis van de staat van het vermogen (kleine vzw) of de balans ((zeer) grote vzw's). Dus op basis van de lijst met alle bezittingen en schulden, waar men ook de eventuele kosten van de vereffening bij in opneemt.

De vereffenaar moet het passief aanzuiveren (art. 2:121 WVV), en dus zorgen dat alle openstaande schulden van de vzw betaald worden. Daarvoor kan hij de activa (of een deel ervan) te gelde maken, zodat zoveel mogelijk schuldeisers volledig betaald kunnen worden.

Hij zorgt er ook voor dat het eventueel resterende nettoactief aan de vastgelegde bestemming wordt overgemaakt.

Noch de vzw, noch de vereffenaar mag de gewone activiteiten van de vzw voortzetten. Alleen handelingen die verband houden met de beëindiging van de activiteiten en/of met de vereffening, zijn toegelaten. Voor de uitzonderingen zie art. 2:122 WVV.

4. Vermelding ‘vzw in vereffening’ op alle stukken

Je moet bekendmaken dat je vzw in vereffening is. Daartoe moet je op alle stukken (mails, facturen, website, enzovoort) de naam van de vzw vermelden, gevolgd door ‘vzw in vereffening’ en de maatschappelijke zetel.

Gebeurt dat niet, dan kan iedereen die aan een bepaald stuk meewerkte, persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor (een deel van) de verbintenissen die de vzw krachtens dat stuk heeft aangegaan.

De rechtspersoonlijkheid van de vzw blijft nog bestaan, tot de vereffening is afgesloten, met het oog op de nodige vereffeningswerkzaamheden.

5. Afsluiting van de vereffening

Na afloop van de vereffening roept de vereffenaar, tenzij eerder anders bepaald door de AV, de AV samen. Daarop brengen de vereffenaar(s) verslag uit van de vereffening, inclusief de overmaking van het nettoactief aan de aangeduide bestemming(en).

Door de afsluiting van de vereffening eindigt de rechtspersoonlijkheid en bestaat de vzw dus niet meer.
Het mandaat van de vereffenaar(s) loopt van rechtswege af.

Op dat moment begint de vijfjarige verjaringstermijn te lopen. Binnen die 5 jaar kunnen schuldeisers wiens schuld niet volledig werd terugbetaald de heropening van de vereffening vorderen wanneer blijkt dat de vereffenaar de vereffening niet correct afsloot. Na het verstrijken van deze termijn kan er geen vordering tot heropening van vereffening meer worden ingediend.

Je moet de afsluiting, met de datum ervan en (eventueel herneming van) de concrete bestemming van het overblijvende vermogen, bekendmaken bij de griffie. Ook als er geen nettoactief te bestemmen is, is bekendmaking nodig.

 • formulier I: vul luiken A en B in (onderteken B achteraan) en onderteken luik C onderaan. Leg neer in 3 exemplaren.
 • formulier II: luik A: 1° en 2° a / luik C: 3°, 6° en 7° en ondertekenen. Leg neer in 2 exemplaren.

6. Bekendmaking van de beslissingen

Zoals hoger vermeld, moet je alle beslissingen bekendmaken door ze neer te leggen op de griffie ter publicatie in het Belgisch Staatsblad en in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Gebruik de officiële formulieren I en II.

Je kan alle of meerdere bekendmakingen tegelijk doen, met éénzelfde formulier I en formulier II, in principe voor zover de betreffende beslissingen binnen een periode van 30 dagen genomen zijn. Zo druk je ook de kosten van de publicatie.
Je kan dus de bekendmaking van de beslissing tot ontbinding, de bestemming van het nettoactief, de aanstelling van de vereffenaar(s) en de afsluiting van de vereffening allemaal samen neerleggen.

Werknemers vergoeden

Als je vzw werknemers tewerkstelt en je je financiële verplichtingen tegenover hen niet kan nakomen (lonen, opzeggingsvergoedingen, vakantiegeld, eindejaarspremie, enz.), dan breng je uiterlijk bij de afsluiting van de vereffening het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO) op de hoogte. Vervolgens kunnen je (ex-)werknemers dan hun schuldvordering, met hulp van hun vakbond of het sluitingsfonds, invullen en indienen. Je krijgt normaal de vraag om het deel van het formulier voor de werkgever in te vullen.

Misschien ook interessant voor jou

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voor nieuwe vzw’s in werking. Tegen 1 januari 2024 moeten alle vzw’s hun statuten daaraan aanpassen.

Vzw-beheer
·
gewijzigd op 16 januari 2023

Bij het uitbreken van de coronacrisis werd er een tijdelijke regeling uitgewerkt om schriftelijke en digitale Algemene Vergaderingen mogelijk te maken. Die regeling werd eind december 2020 vervangen door een permanente regeling voor online vergaderen.

Vzw-beheer
·
Algemene vergadering
·
gewijzigd op 17 februari 2023

Hier kan je alles lezen over de belangrijkste wijzigingen voor je vzw volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vzw-beheer
·
gewijzigd op 20 februari 2023