Ga verder naar de inhoud

Het fiscaal stelsel voor sponsoring en mecenaat is totaal verschillend.

De intentie van de onderneming (is ze baatzuchtig of belangeloos?) en de realiteit van de overeenkomst bepalen het toepasselijk stelsel.

 • Mecenaat is belangeloos geven, dus fiscaliteit van giften
 • Sponsoring is niet belangeloos, en kan ingebracht worden als beroepskosten

Maar er is veel onduidelijkheid over de juiste fiscale behandeling…

Mecenaat

Mecenaat is in principe fiscaal niet aftrekbaar is, tenzij voor erkende organisaties die voldoen aan de voorwaarden bepaald in het Wetboek Inkomstenbelastingen.

Het fiscaal stelsel voor schenkingen is van toepassing.

Wettelijk kunnen op zeer strikte voorwaarden bepaalde schenkingen in mindering gebracht worden van de belastbare inkomsten van de onderneming.

Sponsoring

 • Sponsoring in ruil voor publiciteit: sponsorkosten zijn 100% aftrekbaar (aftrekbare professionele kosten)
 • Sponsoring in ruil voor tickets, enz.: sponsorkosten zijn 50% aftrekbaar (aftrekbaarheid zogenaamde representatiekosten)

Het gaat om aftrekbare professionele kosten (door het sponsorend bedrijf) als die aan de 3 voorwaarden uit art. 49 van het Wetboek van Inkomstenbelasting voldoen:

 • gedragen tijdens de belastbare periode
 • verantwoord met bewijsstukken
 • beogen belastbaar inkomen te behouden of te verwerven

Het is noodzakelijk dat de uitgaven voldoende verband houden met de professionele activiteiten van de onderneming. De kosten moeten gemaakt zijn met de bedoeling professionele inkomsten te behouden of te verwerven. In dat verband is het van belang dat de firma publiciteit maakt als tegenprestatie van de sponsoring. Die publiciteit moet bovendien waarneembaar zijn.

Bij twijfel over de aftrekbaarheid van de gemaakte uitgaven, zullen de belastingambtenaren nagaan of de uitgaven bijdragen tot de bloei van het bedrijf doordat aan het bestaan ervan grotere ruchtbaarheid gegeven wordt.

De gemaakte kosten moeten ook proportioneel zijn: ze mogen niet op onredelijke wijze de nood van de sponsor overstijgen. Artikel 53,10° WIB bepaalt dat alle kosten , voor zover zij op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen, niet aftrekbaar zijn. Daar waar de administratie niet kan oordelen over de gepastheid of het nut van de uitgaven, zal zij zich wel uitspreken over het feit of de uitgaven in die mate nodig waren voor de beroepsuitoefening.

Ontvanger van sponsoring

 • Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (‘feitelijke vereniging’):
  de leden van de vereniging worden belast op deze ‘behaalde winsten’ dan wel als ‘diverse inkomsten’ (als zij niet beroepsmatig als lid bij de vereniging verbonden zijn). De bedragen moeten door de sponsorgever op een fiche 281.50 gemeld worden.
 • vzw:
  de ontvangsten worden niet belast in de rechtspersonenbelasting. Er moet wel nagegaan worden of het ontvangen van sponsoring louter een bijkomstige activiteit is om de hoofdactiviteit te ondersteunen. Als het als hoofdactiviteit wordt aangezien, kan de vzw belast worden in de vennootschapsbelasting (i.p.v. de rechtspersonenbelasting) met als gevolg dat de ontvangsten van sponsoring wel degelijk belastbaar zijn.

Btw en sponsorgelden

Bij het ontvangen van sponsorgelden moet men ook rekening houden met het btw-aspect. Sponsorgelden zijn immers ontvangsten die in principe onderworpen zijn aan btw. Daardoor kunnen organisaties die voor hun overige activiteiten vrijgesteld zijn van btw (bv. sportclubs die vrijgesteld zijn van btw volgens art. 44 WBTW), ‘gemengd btw-plichtig’ worden.

Het is echter mogelijk volledig vrijgesteld te blijven van btw als de totale belastbare ontvangsten niet meer dan 25.000 euro bruto op jaarbasis bedragen (vrijstellingsregeling art. 56 WBTW – kleine ondernemingen).

Misschien ook interessant voor jou

In België is het voor particulieren mogelijk om een belastingvermindering (fiscaal voordeel) te krijgen voor giften aan bepaalde organisaties (‘erkende instellingen’).

Fiscaliteit
·
gewijzigd op 23 maart 2023

Jaarlijks voor 30 juni moet je organisatie fiscale fiches 281.50 indienen bij de fiscus, met afschrift aan de betrokkenen.
Die fiche moet je opmaken – of mogelijk doet je boekhoudkantoor dat – voor vergoedingen en voordelen die je organisatie vorig kalenderjaar heeft toegekend aan ‘derden’. Voor hen zijn die vergoedingen of voordelen belastbare beroepsinkomsten.

Fiscaliteit
·
Medewerkersbeheer
·
gewijzigd op 29 maart 2023

Als vzw moet je in de meeste gevallen voor begin oktober een aangifte rechtspersonenbelasting indienen. De exacte datum wordt elk jaar meegedeeld. Doe je geen (tijdige) aangifte, dan word je forfaitair belast.

De rechtspersonenbelasting is een belasting op bepaalde inkomsten van je vzw: bepaalde onroerende, roerende en diverse inkomsten. Winst wordt er niet in belast.

Fiscaliteit
·
gewijzigd op 29 maart 2023