Ga verder naar de inhoud

Rechtspersonenbelasting indienen

Als vzw moet je in de meeste gevallen voor begin oktober een aangifte rechtspersonenbelasting indienen. De exacte datum wordt elk jaar meegedeeld. Doe je geen (tijdige) aangifte, dan word je forfaitair belast.

De rechtspersonenbelasting is een belasting op bepaalde inkomsten van je vzw: bepaalde onroerende, roerende en diverse inkomsten. Winst wordt er niet in belast.

Je kan de aangifte enkel online indienen, via Biztax met het formulier 276.5. Hou onze kalender in de gaten en zet een herinnering in je agenda, want de belastingdienst verwittigt je niet.
Doe je geen (tijdige) aangifte, dan wordt je vzw forfaitair belast. Dat kost 625 euro plus een eventuele boete. Let op: deze belasting en boete kunnen persoonlijk op de bestuurders worden verhaald, als een contractuele fout.

Liever een filmpje? Bekijk ons VZWebinar

Wat moet je doen?

De meeste vzw’s kunnen een blanco aangifte doen en moeten alleen de uitgebreide jaarrekening uploaden. Je Algemene Vergadering moet de jaarrekening goedkeuren binnen 6 maanden na afsluiting van je boekjaar. Voor de meeste vzw’s betekent dat voor 30 juni.

Een jaarrekening is het overzicht van de inkomsten en uitgaven van vorig jaar, plus de staat van vermogen (bijlage C). Het vereenvoudigde model, dat je jaarlijks moet neerleggen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, is niet voldoende.
Heb je bezoldigingen uitgekeerd, dan moet je ook fiscale fiches (281.50 en samenvattende opgave 325.50) opmaken.

Dien al je documenten online in via Biztax.

Wanneer eindigt je boekjaar?

Doorgaans loopt het boekjaar van vzw’s van 1 januari tot 31 december.
Vanaf de einddatum van je boekjaar ​​heb je in principe 7 maanden de tijd om je aangifte in te dienen, maar de FOD Financiën bepaalt elk jaar de uiterste indiendata.
Als je boekjaar eindigt op 31 december, moet je voor aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) ten laatste op 9 oktober 2023 aangifte doen.

Heb je een afwijkend boekjaar? Bekijk in de lijst waneer je voor aanslagjaar 2023 ten laatste aangifte moet doen.

Hoe dien je je aangifte in?

  1. Ga naar de website van Biztax
  2. Klik rechts op de pagina op “Naar de toepassing”
  3. Dit filmpje van de jeugdhuisfederatie Formaat legt stap voor stap uit wat je moet doen
  4. Ook de handleiding van de FOD Financiën geeft een stapsgewijs overzicht

De aangifte moet ondertekend worden door een bestuurder die volgens de (in het Staatsblad gepubliceerde) statuten bevoegd is om de vzw te vertegenwoordigen of van wie de aanstelling als vertegenwoordiger van de vzw in het Staatsblad gepubliceerd is.

Wanneer volstaat een blanco aangifte niet?

De blanco aangifte volstaat niet als je vzw

  • onroerende inkomsten heeft, bijv. door verhuur van een lokaal, en/of
  • roerende inkomsten, bijv. door verhuur van een lokaal met meubels, installaties en bijhorende drankverkoop.

Die inkomsten moet je jaarlijks voor 15 januari aangeven. Vervolgens stort je de verschuldigde 30 procent belasting. Dat is op de winst, na aftrek van de kosten. Er ontstaat dus geen nieuwe belasting als je de aangifte rechtspersonenbelasting doet. De belasting werd immers al voldaan.

Zorg dat je je verrichtingen kan bewijzen

Je moet alle boekhoudkundige verrichtingen kunnen bewijzen aan de hand van gedagtekende verantwoordingsstukken (facturen, aankoopbonnetjes, ontvangstbewijzen, …). Je moet alle boekhoudstukken 7 jaar bewaren, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de afsluiting ervan.

Heb je roerende inkomsten?

Als je vzw roerende inkomsten heeft, bijvoorbeeld vanuit verhuur, dan moet je die enkel informatief invullen. Er vloeit dus geen aangifte voort uit de belastingaanslag. Op het moment van aangifte moet je de roerende voorheffing al betaald hebben.

Boete?

Als je geen aangifte doet, betaal je een forfaitair bedrag van 625 euro. Daarbovenop komt nog een effectieve boete die verhoogt als je twee jaar na elkaar geen (tijdige) aangifte doet.

De bedragen kunnen verhaald worden op je bestuurders. Zij zijn de wettelijke vertegenwoordigers van de vzw en moeten erover waken dat de aangifte gebeurt.

Misschien ook interessant voor jou

In België is het voor particulieren mogelijk om een belastingvermindering (fiscaal voordeel) te krijgen voor giften aan bepaalde organisaties (‘erkende instellingen’).

Fiscaliteit
·
gewijzigd op 23 maart 2023

Jaarlijks voor 30 juni moet je organisatie fiscale fiches 281.50 indienen bij de fiscus, met afschrift aan de betrokkenen.
Die fiche moet je opmaken – of mogelijk doet je boekhoudkantoor dat – voor vergoedingen en voordelen die je organisatie vorig kalenderjaar heeft toegekend aan ‘derden’. Voor hen zijn die vergoedingen of voordelen belastbare beroepsinkomsten.

Fiscaliteit
·
Medewerkersbeheer
·
gewijzigd op 29 maart 2023

Als je organisatie op regelmatige en zelfstandige basis economische activiteiten verricht, ben je btw-plichtig. Btw staat voor ‘belasting op de toegevoegde waarde’. De belasting is gekoppeld aan de levering van een product of een dienst, dus niet aan de belastingplichtige.

Fiscaliteit
·
gewijzigd op 4 april 2023