Ga verder naar de inhoud

Giften en fiscaliteit

In België is het voor particulieren mogelijk om een belastingvermindering (fiscaal voordeel) te krijgen voor giften aan bepaalde organisaties (‘erkende instellingen’).

De voorwaarden waaraan de gift moet voldoen

 • Het bedrag moet minstens 40 euro bedragen per organisatie (in het betreffende belastingjaar)
 • de gift gebeurt zonder tegenprestatie (en mag noch geheel noch gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden)
 • De gift moet gedaan zijn aan een ‘erkende instelling’, die daar een kwijtschrift voor uitreikt
 • Deze moet in geldelijke vorm gebeurd zijn
 • of in de vorm van kunstwerken als:
  • die gedaan is aan rijksmusea, gemeenschappen, gewesten, provincies, gemeenten en/of openbare centra voor maatschappelijk welzijn, op voorwaarde dat die openbare diensten ze voor hun musea bestemmen
  • het gaat om kunstwerken waarvan de minister van Financiën erkend heeft dat zij behoren tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam genieten
  • de minister van Financiën hun geldwaarde heeft bepaald

De belastingvermindering die de gever geniet, bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Het gecumuleerde bedrag van de giften die iemand schenkt en waarvoor vermindering wordt verleend, mag nooit meer bedragen dan:

 • ofwel 10% van het totale netto-inkomen
 • ofwel 392.200 euro

Welke giften komen niet in aanmerking voor belastingsvermindering

 • Giften met tegenwaarde
  Het verlenen van een belastingvermindering voor de giften is ingegeven door het ‘nationaal belang’ en geldt bijgevolg alleen voor echte giften, d.w.z. schenkingen, afgestaan zonder tegenwaarde. Bijgevolg zijn uitgesloten: abonnementen op tijdschriften, lidgelden, collegegelden, schoolgelden, les-, examen- en andere gelijkaardige kosten, inkomkaarten voor concerten… Om in aanmerking te komen als gift die recht geeft op een belastingvermindering, moet het bedrag geheel om niet overgemaakt worden en mag aan de schenker geen enkel voordeel gegeven worden (behalve zaken van zeer geringe waarde zoals een zelfklever, een sobere informatiebrochure …

 • Giften die doorgestort worden aan een andere instelling
  Een instelling die erkend is om attesten uit te reiken, mag niet optreden als doorgeefluik voor een andere instelling. Zij mag bijgevolg geen attesten uitreiken voor sommen die in feite bestemd zijn voor die andere instelling

 • Collectieve giften
  Er mogen geen kwijtschriften uitgereikt worden voor stortingen die de opbrengst zijn van collectieve geldinzamelingen en dus niet werkelijk voortkomen van een individuele schenker.

Erkende instellingen

Alleen giften aan erkende instellingen kunnen recht geven op een belastingvermindering. Het gaat om organisaties die ofwel uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet, ofwel erkend zijn door de minister van Financiën, ofwel erkend zijn bij koninklijk besluit.

Lijst met alle erkende instellingen (toestand op 15 april 2022)

Meer informatie over belastingvermindering voor giften.

Hoe erkend worden als organisatie die fiscale attesten mag uitreiken?

Een organisatie kan in principe alleen erkend worden als haar werkzaamheden uitsluitend gericht zijn op:

 • wetenschappelijk onderzoek, of

 • verspreiding van de cultuur, of

 • bijstand aan oorlogsslachtoffers, mindervaliden, bejaarden, beschermende minderjarigen of behoeftigen, of

 • hulp aan slachtoffers van erkende natuurrampen, of

 • natuurbehoud of bescherming van het leefmilieu, of

 • behoud of zorg voor monumenten en landschappen, of

 • beheer van erkende dierenasielen, of

 • duurzame ontwikkeling, of

 • hulp aan ontwikkelingslanden, of

 • hulp aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen

Voor culturele instellingen gelden volgende specifieke voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor erkenning:

 • hun werkzaamheden moeten zich rechtstreeks richten op het vlak van de verspreiding van cultuur, met name op het gebied van:
  • bescherming en luister van de taal

  • aanmoediging van de vorming van onderzoekers

  • schone kunsten met inbegrip van toneel en film

  • cultureel patrimonium, musea en andere wetenschappelijk-culturele instellingen

  • bibliotheken, discotheken en soortgelijke instellingen

  • radio-omroep en televisie

  • jeugdbeleid

  • permanente opvoeding en culturele animatie

  • lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven

  • vrijetijdsbesteding en toerisme

 • voor hun werkzaamheden moeten ze door de federale overheid of door een van de gemeenschappen gesubsidieerd worden (met uitsluiting van de gewesten, de provincies, de gemeenten …)

 • met hun invloedsgebied moeten ze een van de gemeenschappen of het hele land bestrijken. De organisaties die slechts op lokaal vlak werkzaam zijn, worden uitgesloten.

Activiteiten in verschillende domeinen?

Een strikte interpretatie van die regel zou tot gevolg hebben dat organisaties die activiteiten in verschillende domeinen verrichten, niet zouden kunnen worden erkend. Er kan echter in de volgende omstandigheden worden aanvaard dat een organisatie activiteiten verricht die betrekking hebben op verschillende domeinen.

Deze activiteiten moeten overwegend betrekking hebben op domeinen die, overeenkomstig de huidige bepalingen van het WIB 92 en het KB/WIB 92, afzonderlijk voor een erkenning in aanmerking komen. Met overwegend wordt bedoeld dat het aandeel van die erkenbare activiteiten ten minste 70% moet bedragen van het geheel van de activiteiten van de organisatie.

Een organisatie mag ook activiteiten verrichten die geen betrekking hebben op die domeinen, maar alleen in bijkomende orde en voor zover die activiteiten in het verlengde van de hoofdactiviteiten liggen. De bijkomende activiteiten worden beschouwd als “in het verlengde van de hoofdactiviteiten” als ze relevant zijn in het kader van de hoofdactiviteiten.


Erkenningsaanvraag

Om erkenning te krijgen moet een schriftelijke aanvraag ingediend worden bij de minister van Financiën. Bij goedkeuring wordt de erkenning voor een maximumperiode van ten hoogste 6 opeenvolgende kalenderjaren toegestaan. Na deze periode moet een hernieuwing aangevraagd worden.

Duur van de erkenning

Maximumperiode: 6 opeenvolgende kalenderjaren.

De toekenning kan op volgende manier over 3 achtereenvolgende erkenningen worden gespreid:

 • 2 jaar voor de eerste erkenning

 • 4 jaar voor de tweede erkenning

 • 6 jaar vanaf de derde erkenning

Interessante informatie

Vanuit de Contactgroep-giften bij de FOD Financiën werden een reeks knelpunten aangehaald in verband met de erkenning van organisaties om fiscale attesten uit te reiken.
(De Contactgroep bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties uit de sectoren wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijk welzijn en ontwikkelingssamenwerking, vertegenwoordigers van de voogdijdepartementen die bij de erkenning betrokken zijn, en vertegenwoordigers van de Federale overheidsdienst Financiën).

Op basis van de knelpunten werd een circulaire opgemaakt: ‘Procedure en voorwaarden voor de erkenning van instellingen die gemachtigd willen worden kwijtschriften uit te reiken voor giften in geld. – Nieuwe richtlijnen ter zake die hun oorsprong in de voorstellen van de Contactgroep – giften vinden.’

Meer informatie.


Geen erkenning mogelijk? Projectrekening of schenkerskring Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting heeft toelating om fiscale attesten uit te reiken voor giften die ze krijgt. Organisaties die zelf geen fiscale attesten kunnen uitreiken, kunnen via de KBS een schenkerskring of projectrekening opstarten.

 • Schenkerskring
  Bij een schenkerskring zamelt een groep schenkers geld in en beslist ze gezamenlijk welke projecten van organisaties (in dienst van het algemeen belang) ze willen ondersteunen. Het kan gaan om een netwerk, een serviceclub, een alumnivereniging of elke andere groep schenkers. Een schenkerskring bestaat voor een periode van 1 jaar en kan verlengd worden voor opeenvolgende periodes van twee jaar.

 • Projectrekening
  VZW’s, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (‘feitelijke verenigingen’), lokale overheden, enz. kunnen op een projectrekening geld inzamelen om een eenmalig project te financieren. Het moet gaan om een bijzonder en specifiek project in dienst van de samenleving, dat beperkt is in de tijd en een duidelijk realiseerbaar budget heeft. Bovendien moet dit project buiten de gewone activiteiten van de organisatie of vereniging vallen. Structurele steun of tegemoetkomingen in de reguliere werkingskosten komen niet in aanmerking. Kenmerken:
  • voor een specifiek project (buiten reguliere werking van de organisatie )

  • van maatschappelijk belang

  • afgebakend qua tijd en budget

  • overeenkomst van bepaalde duur (max.18 maanden)

  • de KBS opent een projectrekening en stort giften voor het bedoelde project integraal door naar organisatie

  • de KBS maakt voor elke schenker een attest voor fiscale vrijstelling als gift € 40 of meer bedraagt

  • ook voor verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (‘feitelijke verenigingen’)

  • lage opstartkosten

Misschien ook interessant voor jou

Jaarlijks voor 30 juni moet je organisatie fiscale fiches 281.50 indienen bij de fiscus, met afschrift aan de betrokkenen.
Die fiche moet je opmaken – of mogelijk doet je boekhoudkantoor dat – voor vergoedingen en voordelen die je organisatie vorig kalenderjaar heeft toegekend aan ‘derden’. Voor hen zijn die vergoedingen of voordelen belastbare beroepsinkomsten.

Fiscaliteit
·
Medewerkersbeheer
·
gewijzigd op 29 maart 2023

Als vzw moet je in de meeste gevallen voor begin oktober een aangifte rechtspersonenbelasting indienen. De exacte datum wordt elk jaar meegedeeld. Doe je geen (tijdige) aangifte, dan word je forfaitair belast.

De rechtspersonenbelasting is een belasting op bepaalde inkomsten van je vzw: bepaalde onroerende, roerende en diverse inkomsten. Winst wordt er niet in belast.

Fiscaliteit
·
gewijzigd op 29 maart 2023

Als je organisatie op regelmatige en zelfstandige basis economische activiteiten verricht, ben je btw-plichtig. Btw staat voor ‘belasting op de toegevoegde waarde’. De belasting is gekoppeld aan de levering van een product of een dienst, dus niet aan de belastingplichtige.

Fiscaliteit
·
gewijzigd op 4 april 2023