Ga verder naar de inhoud

Statuten Scwitch cvba-so

Onze statuten (Laatste update: 25-02-2016)

Hoofdstuk 1. Rechtsvorm – naam – zetel – doel – duur

Artikel 1.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk waarvan de naam luidt: “Scwitch“.

De woorden “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk” of de afkorting “CVBA-SO” moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2.

De zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 28 bus 3.

De zetel kan zonder statutenwijziging bij beslissing van de raad van bestuur op een andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad worden gevestigd mits bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel dienstverlening te organiseren rond zakelijk management van socioculturele organisaties.

De vennootschap kan op gelijk welke manier alle activiteiten uitoefenen of eraan deelnemen die de realisatie van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden.

Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen.

De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4.

Het sociaal oogmerk van de vennootschap is de versterking van de socioculturele organisaties op het maatschappelijk speelveld tussen burgers, overheid en markt, door dienstverlening en expertiseverwerving rond zakelijke en juridische materies met een beleidsfocus, het proactief opvolgen van de oorzaken van nieuwe en aankomende noden en, via het informeren en/of activeren van beleidsgerichte netwerken, het bevorderen van collectieve en gedeelde acties om er invloed op uit te oefenen.

Aan de vennoten van de vennootschap wordt geen vermogensvoordeel toegekend.

Artikel 5.

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Hoofdstuk 2. Kapitaal – aandelen

Artikel 6.

Het kapitaal van de vennootschap is niet beperkt.

Het omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Het vaste gedeelte ervan bedraagt minimum VIJFENDERTIGDUIZEND EURO (€ 35.000,00). Het is volledig onderschreven en volgestort.

Het vaste gedeelte kan enkel worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een statutenwijziging.

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.

Artikel 7.

Het kapitaal is samengesteld uit een veranderlijk aantal aandelen op naam, van HONDERD EURO (€ 100,00) elk.

Elk aandeel moet worden volgestort.

De Raad van Bestuur bepaalt de modaliteiten voor onderschrijving van de aandelen.

De aandelen zijn alleen overdraagbaar aan andere vennoten en mits voorafgaand akkoord van de Raad van Bestuur.

Hoofdstuk 3. Vennoten – toetreding – ontslag – uitsluiting

Artikel 8.

De vennoten zijn:

  1. de oprichters-ondertekenaars van deze akte.
  2. socioculturele sectorfederaties- en/of sectorsteunpunten-rechtspersonen: zij kunnen, mits ze de statuten en het interne reglement onderschrijven en voldoen aan de door de Raad van Bestuur bepaalde voorwaarden, door de Raad aanvaard worden als vennoot, steraandeelhouder genoemd, op voorwaarde dat ze tien (10) aandelen onderschrijven.

Zij vormen een centrale overleggroep die van bij de start regelmatig geconsulteerd wordt voor het vastleggen van het dienstenaanbod, de bekendmaking ervan, de wederzijdse doorverwijzing door hen en de vennootschap, en de winstbesteding aan het sociaal oogmerk. Ze hebben daarnaast dezelfde rechten als de gewone aandeelhouders.

  1. socioculturele organisaties-rechtspersonen: zij kunnen, mits ze de statuten en het interne reglement onderschrijven en voldoen aan de door de Raad van Bestuur bepaalde voorwaarden, door die Raad aanvaard worden als vennoot, gewoon aandeelhouder genoemd, door aankoop van exact één (1) aandeel.

Zij kunnen deelnemen aan de gebruikersplatforms, die mee advies geven over het dienstenaanbod en de concretisering ervan.

  1. werknemers van de vennootschap: zij kunnen, wanneer ze minstens één jaar in dienst zijn, vennoot worden mits aankoop van exact één (1) aandeel.

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng. Zij zijn noch hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.

Artikel 9.

De Raad van Bestuur moet een weigering van toetreding van vennoten motiveren.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot gebeurt door de inschrijving in het aandelenregister.

De toetreding van vennoten gebeurt op de datum van hun inschrijving in het aandelenregister.

Door het onderschrijven van het aandeel verbindt de vennoot er zich toe de statuten, de interne reglementen en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven.

Artikel 10.

Een vennoot die wil uittreden, moet daar in de eerste zes maanden van het boekjaar schriftelijk om verzoeken, bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

De Raad van Bestuur beslist over de terugneming van aandelen en kan daarbij onder andere rekening houden met de financiële toestand van de vennootschap.

Die uittreding is alleen toegestaan in zoverre ze niet tot gevolg heeft dat het maatschappelijk kapitaal daalt tot een bedrag, lager dan het statutaire vaste gedeelte, of dat het aantal vennoten wordt herleid tot minder dan drie, of dat de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou komen.

De Raad van Bestuur motiveert zijn beslissing.

Een werknemer-vennoot die niet meer in dienst is van de vennootschap, of een andere vennoot die niet meer voldoet aan de voorwaarde om vennoot te zijn, verliest van rechtswege zijn hoedanigheid van vennoot. De Raad van Bestuur brengt de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 11.

Een vennoot kan uitgesloten worden wanneer hij handelingen stelt die strijdig zijn met de doelstellingen of de belangen van de vennootschap.

De Raad van Bestuur beslist gemotiveerd over de uitsluiting.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting, schriftelijk uitgenodigd worden zijn opmerkingen kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur. Als hij daarom vraagt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot worden gehoord.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de Raad van Bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de vennoten ingeschreven.

Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Artikel 12.

De uitgetreden of uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van de nominale waarde van zijn aandeel/aandelen, zonder toekenning van een deel van de reserves. Hij kan tegenover de vennootschap geen enkel ander recht doen gelden.

Hoofdstuk 4. Algemene Vergadering

Artikel 13.

De Algemene Vergadering bestaat uit alle vennoten.

Ze komt minstens een maal per jaar samen, binnen zes maanden na afsluiting van de jaarrekening, meer bepaald de eerste dinsdag van de maand juni om negentien uur (19.00 uur). Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De jaarvergadering heeft plaats op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief vermeld.

Artikel 14.

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de Raad van Bestuur of door de Voorzitter.

Dat gebeurt door middel van een e-mail of een ander gelijksoortig middel met opgave van de agenda, de plaats en het tijdstip, ten minste veertien dagen voor de bijeenkomst, aan de vennoten verstuurd aan het laatst bekende adres.

Elke vennoot kan ten laatste dertig dagen voor de Algemene Vergadering, een agendapunt voorstellen via e-mail of een ander gelijksoortig middel met ontvangstbewijs aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Als de Raad van Bestuur beslist dat een punt niet op de agenda wordt geplaatst, motiveert hij dat.

Artikel 15.

Er kan een bijkomende Algemene Vergadering samengeroepen worden wanneer het belang van de vennootschap dat vereist en ook wanneer één of meer vennoten die (samen) minstens één derde van de aandeelbewijzen bezit(ten), daarom vraagt (vragen), op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven. De vraag wordt gericht via e-mail of een ander gelijksoortig middel met ontvangstbewijs aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering moet dan binnen een maand na het verzoek samengeroepen worden.

Artikel 16.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, als die afwezig is, door de oudste bestuurder.

Artikel 17.

De vennoten-rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers, zoals door hen aan de vennootschap meegedeeld.

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot laten vertegenwoordigen.

Artikel 18.

Elke vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandeelbewijzen bezit. Doch het aantal door elke vennoot op de vergadering geldig uitgebrachte stemmen, voor hemzelf en als volmachtdrager, mag echter niet hoger liggen dan één tiende van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelbewijzen. Dat aandeel wordt op één twintigste gebracht wanneer ook werknemers vennoot zijn.

Artikel 19.

De Algemene Vergadering kan, buiten de gevallen bepaald in artikel 20 en 21, geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Behoudens de uitzonderingen bepaald door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij voorkeur bij consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen.

In dringende gevallen kan de Algemene Vergadering beraadslagen en beslissen over niet geagendeerde punten. De urgentie moet verantwoord worden en genoteerd worden in het verslag van de vergadering.

Artikel 20.

De Algemene Vergadering kan maar over een statutenwijziging beslissen wanneer de aanwezige en vertegenwoordigde vennoten minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan kan een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen worden. Die kan dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde vennoten.

Een wijziging van de statuten kan maar goedgekeurd worden met een drievierdemeerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 21.

Wanneer de Algemene Vergadering zich moet uitspreken over een wijziging van het doel van de vennootschap, geldt de quorumvoorwaarde, bepaald in artikel 20, eerste en tweede alinea, en moet de Raad van Bestuur de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat bij de agenda gevoegd wordt, aangevuld met een staat van activa en passiva van niet meer dan drie maanden voordien.

De wijziging van het doel kan bovendien maar goedgekeurd worden met een viervijfdemeerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 22.

De verslagen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de voorzitter.

De in en buiten rechte voor te leggen afschriften en uittreksels worden door de voorzitter ondertekend.

Hoofdstuk 5. Bestuur

Artikel 23.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minstens vijf en hoogstens zeven bestuurders, benoemd door de Algemene Vergadering.

Na de eerste bestuursmandaatperiode kunnen ook steraandeelhouders, vernoemd in punt 2 van artikel 8, tot bestuurder benoemd worden, mits onderschrijving van vijftig (50) aandelen.

Minimum vier mandaten blijven voorbehouden voor de oprichters.

Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. De mandaten verstrijken telkens op de dag van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Ingeval een bestuurder voor het einde van het mandaat ontslag neemt of ontslagen wordt, kan op de eerstvolgende Algemene Vergadering een nieuwe bestuurder benoemd worden. De nieuwe bestuurder doet in dat geval het mandaat uit van de bestuurder die hij opvolgt.

De eerste bestuursmandaatperiode verstrijkt, in afwijking van de derde alinea, op de gewone Algemene Vergadering van 2019.

Artikel 24.

Voor elke rechtspersoon die tot bestuurder benoemd wordt, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 25.

De Algemene Vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik zonder vooropzeg ontslaan. Het ontslag moet gemotiveerd worden.

Wanneer een vennoot tot bestuurder is benoemd, zal hij onmiddellijk zijn hoedanigheid van bestuurder verliezen wanneer hij ophoudt deel uit te maken van de vennootschap.

Artikel 26.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Er kunnen hen wel, mits voorlegging van de nodige verantwoordingstukken, kostenvergoedingen gegeven worden.

Artikel 27.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt hij voorgezeten door de oudste bestuurder.

De Raad van Bestuur vergadert zo frequent als nodig in het belang van de vennootschap en minstens vier maal per jaar. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer minstens twee bestuurders daarom verzoeken.

Artikel 28.

De Raad van Bestuur komt bijeen na oproeping door de voorzitter of als die verhinderd is, de afgevaardigd bestuurder, op de plaats opgegeven in het oproepingsbericht. Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, gebeuren de oproepingen per e-mail of elk ander gelijksoortig middel, met opgave van de agenda, ten minste één week voor de vergadering.

Een bestuurder mag per mail of elk ander gelijkaardig middel aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vertegenwoordigen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter meegedeeld worden. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De Raad kan enkel beraadslagen als een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Over dringende punten kan de Raad ook elektronisch beraadslagen, mits alle bestuurders daarmee akkoord gaan.

Artikel 29.

De beslissingen worden genomen bij consensus. Als geen consensus bereikt wordt, wordt er beslist met een gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen worden niet meegeteld.

Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder een geheime stemming vraagt.

Behoudens eenparig akkoord van de aanwezige bestuurders om anders te stemmen, zijn stemmingen in verband met persoonsgebonden materies geheim.

Bij staking van stemmen wordt het agendapunt uitgesteld naar de volgende vergadering van de Raad. Als er dan terug staking van stemmen is, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Bij elektronische beraadslaging conform artikel 28, laatste alinea, kan een beslissing alleen unaniem genomen worden.

Op uitnodiging van de Raad van Bestuur kunnen derden deelnemen aan de vergadering. Zij beschikken niet over stemrecht.

Van de beraadslagingen en de stemmingen van de Raad van Bestuur wordt verslag gemaakt. Dit verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de verslaggever.

Artikel 30.

Een bestuurder die in een bepaalde beslissing of materie een direct of indirect belang heeft, is verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen en mag niet deelnemen aan de beraadslaging en aan de beslissing.

De informatie in verband met het belangenconflict en de onthouding van het bestuurslid voor deze beslissing worden opgenomen in het verslag van de vergadering.

Artikel 31.

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering, behoort tot zijn bevoegdheid.

De bestuurders brengen ieder jaar een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op haar sociaal oogmerk. Dat verslag moet inzonderheid aangeven dat de uitgaven inzake investeringen, inzake de werkingskosten en bezoldigingen bestemd zijn om de verwezenlijking van het sociaal oogmerk van de vennootschap te bevorderen.

Artikel 32.

De Raad van Bestuur mag aan één of meer van zijn leden of aan derden bepaalde bevoegdheden overdragen, geheel of gedeeltelijk, en bijzondere volmachten verlenen.

Hij mag onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een afgevaardigd bestuurder. Ook dat mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Artikel 33.

Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door twee bestuurders die samen optreden.

Binnen de perken van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte rechtsgeldig verbonden door de handtekening van de afgevaardigd bestuurder.

Binnen de perken van de bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte rechtsgeldig verbonden door de handtekening van de bijzondere lasthebber.

Hoofdstuk 6. Toezicht

Artikel 34.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen in zoverre de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die tot aanstelling van een commissaris verplichten. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

In afwijking van het voorgaande kunnen de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de individuele vennoten worden overgedragen aan één of meer met de controle belaste vennoten. Deze controlerende vennoten worden voor een hernieuwbare termijn van negen jaar benoemd door de Algemene Vergadering. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

Hoofdstuk 7. Boekjaar – jaarrekening – winstverdeling

Artikel 35.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 36.

Na het einde van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur de inventaris, de balans en de jaarrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen op, die aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Eén maand vóór de Algemene Vergadering overhandigt de Raad van Bestuur de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris, indien de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die tot aanstelling van een commissaris verplichten, en uit dien hoofde een commissaris werd aangesteld. Die stelt een verslag op over zijn controle.

Artikel 37.

Op voorstel van de Raad van Bestuur speekt de Algemene Vergadering zich uit over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Minstens vijf procent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, tot die gelijk is aan één vijfde van het vaste gedeelte van het kapitaal.

De vennoten streven geen vermogensvoordeel na. Zij krijgen geen dividend. Het saldo van de nettowinst wordt toegevoegd aan de reserve teneinde het sociaal oogmerk te ondersteunen.

Hoofdstuk 8. Ontbinding – vereffening

Artikel 38.

Bij ontbinding van de vennootschap, van rechtswege of door een beslissing van de Algemene Vergadering, genomen volgens de regels die gelden bij statutenwijziging, stelt de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars aan, en bepaalt de wijze van vereffening en de vergoeding. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Artikel 39.

Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats gebruikt worden voor vergoeding van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 12.

Het eventueel resterende saldo krijgt een bestemming, bepaald door de Algemene Vergadering, die zo nauw mogelijk aansluit bij het sociaal oogmerk van de vennootschap.

De aandelen geven geen recht op enige andere uitbetaling dan bepaald in artikel 12. Ingeval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te betalen overeenkomstig artikel 12, geschiedt de betaling pondspondsgewijze.

Hoofdstuk 9. Diverse bepalingen

Artikel 40.

Alle regelingen in het belang van de vennootschap die niet in de wet staan of in de statuten opgenomen zijn, kunnen worden uitgewerkt in een intern reglement.

Dit intern reglement wordt opgesteld en gewijzigd door de Raad van Bestuur en wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering, die het ongewijzigd goedkeurt of verwerpt.

Artikel 41.

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd, zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen. Voor alles waarin niet uitdrukkelijk in deze statuten wordt voorzien, gelden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de voorschriften uit het intern reglement bij de vennootschap.

Hoofdstuk 10. Overgangsbepalingen

Artikel 42.

Het eerste boekjaar start bij de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel en wordt afgesloten op 31 december 2016.