Ga verder naar de inhoud

Cookie policy Scwitch

Deze cookie policy regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van het gebruik van onze website en de bijbehorende diensten. Deze verwerking wordt uitgevoerd door Scwitch cvba-so, als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel op het volgende adres: Ravensteingalerij 28 bus 3, 1000 Brussel, geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0649 409 357 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer je onze website en/of diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere, persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als je meer wilt weten daarover, verwijzen we je graag door naar onze Privacy Policy.

Door gebruik te blijven maken van onze website en/of diensten of door op "Aanvaarden" te klikken nadat je op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erken je dat je deze Cookie Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat je ermee instemt zonder voorbehoud. Zoals uiteengezet in deze Cookie Policy kan je je cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen.

Wij behouden ons het recht voor deze Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder je aandacht worden gebracht via onze website en/of diensten. Als je het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij je een e-mail te sturen naar info@scwitch.be.

Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan jou zijn meegedeeld, word je geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.


Welke cookies en waarom?

Wanneer je onze website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over jou verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer:

CRAFT_CSRF_TOKEN
Type: Functionele cookie
Beschrijving: gebruikt door het Content Management Systeem om cyberaanvallen tegen te gaan. Deze cookie is essentieel voor de beveiliging van de website en bezoeker.
Bewaartermijn: Vervalt na één sessie

CraftSessionId
Type: Functionele cookie
Beschrijving: gebruikt door het CMS om een unieke ID aan te maken voor de bezoeker.
Bewaartermijn: Vervalt na één sessie

fonts
Type: Functionele cookie
Beschrijving: Houdt het gebruik van speciale lettertypen bij die op de website worden gebruikt voor interne analyse. De cookie registreert geen bezoekersgegevens.
Bewaartermijn: Vervalt nooit

__cookie_consent
Type: Functionele cookie
Beschrijving: geeft aan of de cookie consent moet getoond worden of dat hij al geaccepteerd is
Bewaartermijn: Vervalt na één jaar

_ga
Type: Analytische cookie
Beschrijving: maakt unieke ID aan om statistische data over websitebezoeken bij te houden in Google Analytics.
Bewaartermijn: Vervalt na 2 jaar

_gat
Type: Analytische cookie
Beschrijving: wordt gebruikt om een aanvraagratio door te sturen naar Google Analytics.
Bewaartermijn: Vervalt na 1 dag

_gid
Type: Analytische cookie
Beschrijving: wordt gebruikt om statistische data over websitebezoeken bij te houden in Google Analytics
Bewaartermijn: Vervalt na elke sessie

ads/ga-audiences
Type: Marketing cookie
Beschrijving: Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die waarschijnlijk zullen converteren naar klanten opnieuw aan te trekken op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites.
Bewaartermijn: Vervalt na elke sessie

Je kan voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door de instellingen van je browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt.

Hou er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de website niet naar behoren werken.

Met wie delen wij gegevens?

 1. Wij verzenden jouw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

 2. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om jou de website en/of diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers jouw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van jouw persoonsgegevens.

 3. Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar wij gegevens verwerken

 1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen jouw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

 2. Wij kunnen jouw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van jouw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

Hoe wij gegevens verwerken

 1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

 2. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken, of tot het moment waarop je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de website of diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als je je bij onze website hebt geregistreerd, zullen wij je persoonsgegevens verwijderen als je je profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

  Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Wel willen we benadrukken dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Jouw rechten als gebruiker

 1. Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

 2. Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als je je hebt geregistreerd op onze website, kan je veel van deze gegevens zelf corrigeren via ons ledenportaal. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dien je bij dit verzoek ook het bewijs toe te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

 3. Je hebt het recht om de toestemming die je ons hebt gegeven voor de verwerking van gegevens in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die we al hebben verzameld via cookies of soortgelijke technologieën op basis van je voorafgaande toestemming. Als je niet langer wilt dat wij gegevens verzamelen via cookies of soortgelijke technologieën, kan je je browserinstellingen te allen tijde wijzigen of cookies verwijderen (zie hierboven hoe dat moet voor de verschillende browsers)

 4. Indien de beoogde verwerking als direct marketing wordt gekwalificeerd, heb je het recht je kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen deze verwerking.

 5. Je hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot jou worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Cookie Policy worden uiteengezet, of als je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Je moet er wel rekening mee houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen, of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

 6. In de plaats van verwijdering kan je ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien: (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig hebt om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

 7. Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heb je het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heb je het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

Als je een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kun je ons een e-mail sturen. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van je geldige identiteitskaart waaruit je identiteit blijkt. Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dit verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, kun je altijd contact met ons opnemen door ons een e-mail te sturen. Blijf je ontevreden over ons antwoord? Dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Deze cookie policy werd voor het laatst bijgewerkt op 14/12/2020.