Ga verder naar de inhoud

Patrimoniumtaks aangeven en betalen als vzw

Beheer je een vzw als coördinator, bestuurder of vrijwilliger? Markeer 31 maart dan in het rood in je agenda. Dat is de deadline waarop je de aangifte voor de patrimoniumtaks moet indienen, ook als je gen patrimonium hebt of de taks niet hoeft te betalen.

Patrimoniumtaks: wat is het?

Het woord 'patrimonium' verwijst naar alle eigendommen of bezittingen van een persoon of organisatie. De patrimoniumtaks (ook wel ‘jaarlijkse taks van de vzw's’ genoemd) is een belasting die compenseert dat vzw's geen successierechten betalen. Hun bezittingen kunnen immers niet overgaan door erfenis.

Wat valt eronder?

De patrimoniumtaks heeft betrekking op alle bezittingen van de vzw:

 • onroerende en roerende materiële goederen (bijv. gebouwen, laptops)
 • immateriële goederen (bijv. auteursrechten)
 • alle geldbeleggingen, termijnrekeningen, opstalrechten, erfpachtrechten,...

Wat valt er niet onder?

Moet je niet meerekenen: liquide middelen, zicht- en spaarrekeningen, die fungeren als werkingsmiddelen voor de vzw-activiteiten.

In de wet staat het zo: ‘de liquiditeiten en het bedrijfskapitaal bestemd om gedurende het jaar verbruikt te worden voor de activiteit van de vereniging’.

Check je staat van vermogen of balans

 • Kleine vzw’s vinden een en ander terug in de ‘staat van vermogen’: het onderdeel van de jaarrekening dat je jaarlijks bij de griffie van de ondernemingsrechtbank moet neerleggen.
 • Grote vzw? Dan vind je alles wat je moet weten in je balans.

Wat mag je aftrekken?

Van het totaal van de belastbare bezittingen mag je (alleen) aftrekken:

 • nog niet betaalde termijnen van een hypothecaire lening, op voorwaarde dat de hypotheek gevestigd is op goederen van de vzw en ze minstens 50% van de hoofdsom van de lening waarborgt
 • nog te betalen bedragen aan bijzondere legatarissen wanneer de vzw algemeen legataris is van een erfenis.

Hoe wordt de waarde bepaald?

 • Je vertrekt van de waarde van de bezittingen. Concreet breng je alle activa (investeringen) in rekening, rekening houdend met de reële waarde. Voor de meeste investeringen gaat het om de nettowaarde, na afschrijving.
 • Ben je eigenaar van een gebouw? Voor gebouwen moet je kijken naar de verkoopwaarde. Het Bestuur moet een schatting maken van de actuele verkoopwaarde ervan op 1 januari van het aanslagjaar. Ga uit van de vraag: "wat zou de meest biedende kandidaat-koper ervoor betalen?"
 • De belastingambtenaar kan een controleschatting vragen als hij niet akkoord gaat met de aangegeven waarde. Je kan er ook voor kiezen om een voorafgaande schatting te vragen bij je belastingkantoor.

Hoeveel bedraagt de patrimoniumtaks?

Het tarief van de patrimoniumtaks is 0,17% op het aangegeven bedrag.

Een voorbeeld ter illustratie: een vzw heeft een vermogen van 85.000 euro. Zij betalen 144,50 euro patrimoniumtaks.

Wat als ik niet (genoeg) patrimoniumtaks betaal?

Bij een te lage waardering of niet-aangifte, kan je vzw een boete gelijk aan de ontdoken taks oplopen. Dat kan nog worden verhoogd met een boete voor achterstallige aangifte.

Tip: uitbesteden aan je boekhoudkantoor

Doet een extern kantoor de boekhouding van je vzw? Informeer of zij de aangifte doen, en zo niet, of ze dat in de toekomst willen doen. Zo weet je zeker dat het geregeld is.

Wat moet je praktisch doen?

Elke vzw krijgt normaal jaarlijks in februari een brief of een aangifteformulier van het registratiekantoor.

Wat je concreet moet doen, hangt af van het vermogen van je vzw en de hoogte van de patrimoniumtaks:

 • vermogen kleiner dan 25.000 euro: je vzw is niet onderworpen aan de patrimoniumtaks. Je kan het strookje onderaan de brief invullen en terugsturen naar het registratiekantoor. Heb je de brief niet gekregen? Dan deel je zelf best aan het registratiekantoor mee dat het vermogen kleiner is dan 25.000 euro en de vzw dus niet onderworpen is aan de taks.
 • vermogen groter dan 25.000 euro maar de patrimoniumtaks is lager dan 500 euro: je vzw moet een aangifteformulier indienen. Dat kan voor de komende 3 jaar, en dus telkens driejaarlijks. Als het vermogen van de vzw in de loop van die 3 jaar wijzigt waardoor de taks met minstens 25 euro toeneemt (de taks bedraagt minimum 500 euro), dan moet je het registratiekantoor daarvan op de hoogte brengen.
 • vermogen groter dan 25.000 euro en de taks is hoger dan 500 euro: je vzw moet jaarlijks een aangifteformulier indienen.

In de aangifte vermeld je de correcte bedragen en bereken je zelf de 0,17%-taks.
Je dient de aangifte elk jaar uiterlijk eind maart in bij het registratiekantoor dat bevoegd is voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van je vzw gevestigd is.

Je kan het adres van het registratiekantoor opzoeken via de FOD Financiën. Selecteer ‘Invorderen van de taks tot vergoeding van de successierechten (aangiften V.Z.W.’s)' en vul de gemeente in.

De verschuldigde patrimoniumtaks moet je tegen 31 maart van het aanslagjaar betalen.

Deze vzw's betalen geen of minder patrimoniumtaks:

Sommige vzw's zijn onder bepaalde voorwaarden niet (of niet volledig) onderworpen aan de patrimoniumtaks, zoals vzw's voor patrimoniumbeheer, erkend als natuurvereniging.

Misschien ook interessant voor jou

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voor nieuwe vzw’s in werking. Tegen 1 januari 2024 moeten alle vzw’s hun statuten daaraan aanpassen.

Vzw-beheer
·
gewijzigd op 16 januari 2023

Bij het uitbreken van de coronacrisis werd er een tijdelijke regeling uitgewerkt om schriftelijke of digitale Algemene Vergaderingen mogelijk te maken. Die regeling werd eind december 2020 vervangen door een permanente regeling voor online vergaderen.

Vzw-beheer
·
Algemene vergadering
·
gewijzigd op 17 februari 2023

Hier kan je alles lezen over de belangrijkste wijzigingen voor je vzw volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vzw-beheer
·
gewijzigd op 20 februari 2023